Maru Swimwear

FINA Approved Swimwear


Gender Type Shape Model 1 Model 2 Ref FINA # from
F SWIMSUIT classic Maru Pro T Maru Pro T Suit FS3955 MR261546 2012-01-01
F SWIMSUIT classic MX2 Xtra MX2 Xtra Swimsuit FS4058 (FS3816) MR219864 2012-01-01
F SWIMSUIT classic MX1 FS3587 MR215005 2010-01-01
F SWIMSUIT classic MX2 Xtra FS3816 MR219864 2010-07-01
F SWIMSUIT full-knee MARU Rro T Pro T Legs FS4248 MR221046 2013-01-01
F SWIMSUIT full-knee XT1 Junior Pro XT1 Junior Pro T GS4251 MR221047 2013-01-01
F SWIMSUIT full-knee Maru Pro T Maru Pro T Legged Suit FS3956 MR221546 2012-01-01
F SWIMSUIT full-knee MX2 Xtra MX2 Xtra Legged Suit FS4059 (FS3817) MR229864 2012-01-01
F SWIMSUIT full-knee MX1 FS3588 MR225005 2010-01-01
F SWIMSUIT full-knee MX2 Xtra FS3817 MR229864 2010-07-01
M SWIMSUIT jammer MARU Rro T Pro T Jammer MS4249 MR141046 2013-01-01
M SWIMSUIT jammer XT1 Junior Pro XT1 Junior Pro Jammer BS4253 MR141047 2013-01-01
M SWIMSUIT jammer Maru Pro T Maru Pro T Jammer MS3957 MR141546 2012-01-01
M SWIMSUIT jammer MX2 Xtra MX2 Xtra Jammer MS4060 (MS3818) MR149864 2012-01-01
M SWIMSUIT jammer MX1 MS3589 MR145005 2010-01-01
M SWIMSUIT jammer MX2 Xtra MS3818 MR149864 2010-07-01


* full-body & pants OWS only